Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu

Zwykle przy podpisywaniu umowy kredytowej banki proponują klientom ubezpieczenie kredytu. Zachętę do wykupienia polisy zazwyczaj stanowi niższa prowizja albo mniejsze oprocentowanie zobowiązania. Wiele osób decyduje się na to rozwiązanie pod wpływem chwili lub namowy ze strony pracowników instytucji finansowej. Później jednak żałują one pochopnie podjętego postanowienia i chcą uzyskać zwrot wpłaconych na ten cel pieniędzy. Czasem dochodzi też do przedterminowego spłacenia całości należności. Wówczas dąży się do odzyskania środków finansowych za okres niewykorzystanej umowy ubezpieczeniowej. Trzeba mieć świadomość, że kredytobiorcy przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionej przy podpisywaniu kontraktu kredytowego polisy. Warto też wiedzieć, jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu. Niemniej istotną kwestią jest czas trwania odzyskiwania niewykorzystanych środków pieniężnych, które zostały przeznaczone na zabezpieczenie warunków spłaty zobowiązania.

Komu przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu?

Za główny cel ubezpieczenia kredytu uznaje się objęcie należności gwarancją uiszczenia także wówczas, gdy pożyczkobiorca z określonych powodów (np. poważnej choroby, wypadku czy utraty pracy) utracił zdolność kredytową. W takim przypadku ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek spłacenia części lub całości zadłużenia, a klient nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych wynikających z zaniechania regularnego uiszczania rat wraz z odsetkami. O zwrot ubezpieczenia kredytu można ubiegać się w różnych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim dobrowolnej rezygnacji z polisy w trakcie trwania zobowiązania, jak również jego przedterminowej spłaty. Może do tego dojść także na podstawie skierowania długu przez bank do windykacji. W takim przypadku dokument wypowiedzenia umowy ubezpieczenia należy złożyć u kredytodawcy.

Jeśli wykup danej polisy zabezpieczającej spłatę kredytu pociągał za sobą obniżenie prowizji i oprocentowania należności, w przypadku jej zwrotu trzeba być przygotowanym na zmianę warunków dotychczasowej umowy kredytowej. Zazwyczaj w takiej sytuacji kwota zobowiązania ulega podwyższeniu proporcjonalnie do stawki płaconego wcześniej ubezpieczenia. Jak obliczyć sumę powstałych w ten sposób należności? Najlepiej w tym celu skorzystać z profesjonalnej pomocy oferowanej przez specjalistów zatrudnianych przez firmę Kredyt Help sp. z o.o. sp. k. Co istotne, rezygnacja z polisy zabezpieczającej kredyt hipoteczny zazwyczaj oznacza konieczność wykupienia pakietu ubezpieczeniowego w innym towarzystwie. Zakres nabytego świadczenia musi pokrywać się z wymaganymi przez bank kryteriami.

Od czego zależy wysokość zwrotu ubezpieczenia?

Klient, który ubiega się o zwrot ubezpieczenia kredytu, musi mieć świadomość, że prawo to w wielu przypadkach odnosi się tylko do części zapłaconej składki. Wysokość odzyskanej w ten sposób kwoty zależy od indywidualnych okoliczności. W sytuacji, gdy kredytobiorca odstąpił od umowy ubezpieczenia przed upływem okresu 30 dni od momentu jej podpisania (albo od dnia zainicjowania odpowiedzialności ubezpieczyciela), bank jest zobligowany do zwrotu całości składki. Rezygnacja z polisy po tym terminie oznacza możliwość odzyskania jedynie części kwoty wpłaconego ubezpieczenia – proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochronnego. Jak ją obliczyć?

W tym celu warto skorzystać z informacji zawartych w dokumencie OWU wydanym przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Zwykle w przypadku chęci oszacowania kwoty zwrotu stosuje się określony wzór, mnożąc np. jednorazową składkę ubezpieczeniową przez iloraz liczby dni niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ilości wszystkich dni obowiązywania ubezpieczenia, za które zapłacono składkę. W ustaleniu kwoty należnego zwrotu pomagają też eksperci z naszej firmy, którzy specjalizują się w dokonywaniu specjalistycznych obliczeń.

W jaki sposób można uzyskać zwrot ubezpieczenia?

Klient może liczyć na zwrócenie ubezpieczenia kredytu w określonych okolicznościach. W tym celu trzeba złożyć do kredytodawcy stosowny wniosek, powołując się przy tym na obowiązującą podstawę prawną, czyli art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. W dokumencie muszą znaleźć się konkretne informacje, takie jak:

 • dane identyfikacyjne kredytodawcy i kredytobiorcy;
 • adres;
 • numer konta, na który ma zostać zrealizowany przelew;
 • data zawarcia umowy, jej numer oraz okres trwania;
 • przewidywany termin spłaty zobowiązania.
 • ul>

  Warto mieć świadomość, że zwrot ubezpieczenia kredytu nie musi wcale być zrealizowany na podstawie przelewu bankowego. Niekiedy po ustaleniu, jak obliczyć kwotę świadczenia, zmniejsza się proporcjonalnie wysokość rat pożyczki, która pozostała do spłaty.

  Zalety i wady rezygnacji z ubezpieczenia kredytu

  Wykup ubezpieczenia kredytu z reguły nie jest obowiązkowy. Zazwyczaj to sam klient banku decyduje, czy chce skorzystać z tej możliwości. W przypadku długoterminowych pożyczek wierzyciele wymagają jednak dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Wykupiona polisa przynosi konsumentowi wiele korzyści. Dotyczy to przede wszystkim niższego oprocentowania oraz zmniejszonej prowizji. Ponadto dzięki ubezpieczeniu kredytu można liczyć na uzyskanie wyższej kwoty świadczenia. Zabezpieczenie zaciągniętych należności kredytowych najlepiej sprawdza się w przypadku długoterminowych zobowiązań. O zwrot ubezpieczenia kredytu powinni natomiast postarać się dłużnicy krótkoterminowi. Wiedzę, jak obliczyć sumę świadczenia, należy czerpać ze sprawdzonych źródeł, przede wszystkim z dokumentów udostępnionych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

  Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!