Regulamin

Regulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), (dalej: Regulamin), określający sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną  poprzez serwis internetowy.
 2.  Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis; 
  2. warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy w związku ze świadczeniem Usług;
  5. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem zwrotyprowizjibankowej.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie oraz ustępie powyżej.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

  § 2 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy bezpłatne usługi, polegające na pośredniczeniu w skontaktowaniu Usługobiorcy (drogą telefoniczną lub elektroniczną) z konsultantem Usługodawcy w zakresie przedstawienia oferty  (nie będącej ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego) Usługodawcy, dotyczącej odkupu wierzytelności przysługujących Usługobiorcy z tytułu wcześniejszej spłaty Kredytu Konsumenckiego udzielonego mu przez Kredytodawcę.
 3. Usługobiorca, w celu otrzymania usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, podaje swoje dane osobowe w postaci:

- imienia i nazwiska
- adresu e-mail
- numer telefonu
za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 1. Ponadto, w celu otrzymania usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca jest obowiązany do zaznaczenia checkbox’a, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usługi. Usługobiorca obowiązany jest podawać prawdziwe dane wskazane w formularzu. 
 2. Usługa ma na celu jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 3. Uzyskanie przez Usługobiorcę analizy umowy kredytowej uzależnione jest od wyników kontaktu drogą telefoniczną lub korespondencji elektronicznej) pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja konta w Serwisie.

§ 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu. 
 2. Usługodawca ma prawo do:
  1. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca narusza Regulamin.
  2. zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Usługobiorcom korzystającym z Usług w ramach Serwisu zabrania się:
  1. przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub treści, które naruszają prawa Usługodawcy lub osób trzecich,
  2. wykorzystywania Serwisu w celu publikacji reklam,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  4. podejmowanie prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń sieciowych, w tym próba uzyskania dostępu do danych osób trzecich oraz przechwytywanie danych; 
 4. W wypadkach naruszenia Regulaminu będziemy wykonywać ciążące na nas obowiązki wynikające z obowiązującego prawa, w szczególności zastosujemy się do decyzji sądów i odpowiednich instytucji w kwestii usunięcia danych, ujawnienia tożsamości bądź miejsca przebywania osób.

  § 4 Wymagania techniczne

Usługobiorca, chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
 3. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

  § 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności określonymi w:
  1. Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.);
  2. Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.);
  3. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93z późn. zm.).

  § 6 Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała wskutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych przez Serwis na podstawie Regulaminu, na skutek okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, sytuacji losowych, awarii sprzętu lub błędów czy ingerencji osób trzecich, zaistniałych na terenie kraju rejestracji Administratora lub w miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Administratora lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez Administratora lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę. Administrator nie odpowiada, w szczególności, ale bez ograniczenia, za szkodę wynikłą z zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług na skutek:ub zakończenia świadczenia Usług na skutek: 


  1. Działań wojennych, prowadzonych na terenie kraju rejestracji Administratora lub miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Administratora lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez Administratora lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę;
  2. Aktów terroryzmu, mających miejsce na terenie kraju rejestracji Administratora lub miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Administratora lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez Administratora lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę;
  3. Katastrof naturalnych lub klęsk żywiołowych, takich jak zwłaszcza: tąpnięcie lub osunięcie się ziemi, trzęsienia ziemi, pożary, huragany, powodzi, susz, tsunami, wybuchów wulkanów, itp.;
  4. Rozruchów lub zamieszek społecznych, na terenie kraju rejestracji Administratora lub miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Administratora lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez Administratora lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę;
  5. działania energii jądrowej na terenie kraju rejestracji Administratora lub miejscu położenia zarejestrowanej siedziby Administratora lub miejscu położenia serwerów poprzez które świadczone są Usługi przez Serwis lub miejscu świadczenia Usług przez Administratora lub miejscu korzystania z Usług przez Usługobiorcę;
  6. awarii sprzętu wynikającej m.in. z zawilgocenia sprzętu lub przepięć elektrycznych (np. gwałtownych zmian poziomu napięcia w instalacji elektrycznej), przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian, pleśni lub zagrzybienia;


§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli uważa, że:
  1. usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. usługi świadczone przez Administratora są złej jakości,
  3. poprzez świadczone przez Administratora Usługi, prawa Usługobiorcy zostały naruszone,
 2. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora 
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko Usługobiorcy
  2. Adres e-mail Usługobiorcy
  3. Powód reklamacji - w szczególności należy wskazać w jaki sposób zostały naruszone prawa Usługobiorcy lub z jakiego powodu Usługobiorca uważa, że Usługi świadczone są w złej jakości;
  4. Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

  § 8 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny w Serwisie, pod właściwym odnośnikiem.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2018 roku.