Alior bank wcześniejsza spłata kredytu

Alior bank wcześniejsza spłata kredytu

Dokonałeś wcześniejszej spłaty kredytu w Alior Banku? Masz możliwość odzyskania części kosztów związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, w tym również prowizji i odsetek. Takie prawo gwarantuje Ci wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku. Orzeczenie to potwierdziło wystosowany wcześniej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Finansowego apel. Zgodnie z nim osobom zaciągającym kredyt konsumencki lub gotówkowy do wysokości 255 tys. zł w przypadku jego wcześniejszej spłaty przysługuje prawo do proporcjonalnego zwrotu wszystkich związanych z nim wydatków. Warto pamiętać o tym, że klienci nie muszą informować banku o zamiarze przedterminowego uregulowania zobowiązań kredytowych. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami skrócenie okresu kredytowania o określoną liczbę miesięcy pociąga za sobą proporcjonalne zmniejszenie kosztów pożyczkowych.

Niestety, w większości przypadków kredytodawcy uchylają się od obowiązku zwracania kredytobiorcom należnych im pieniędzy w sytuacji, gdy nastąpiła wcześniejsza spłata kredytu. Dotyczy to przede wszystkim prowizji, którą instytucje finansowe takie jak np. Alior Bank rzadko oddają z własnej inicjatywy. Zwykle to klient ubiegający się o zwrócenie części wydatków musi złożyć w oddziale bankowym pisemny wniosek, w którym zawrze wszelkie niezbędne dane dotyczące zaciągniętych kredytów.

Trzeba mieć świadomość, że ciążący na instytucjach pożyczkowych obowiązek oddania klientowi części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty długu dotyczy wszystkich poniesionych z tego tytułu wydatków. Z kolei Alior Bank, stoi na stanowisku, że konsumentowi należy się zwrot jedynie odsetek płaconych od każdej raty. Instytucje pożyczkowe zobligowane są do oddania kredytobiorcom proporcjonalnej części kosztów kredytu, do których zalicza się m.in. prowizje, marże, a także obowiązkowe (w niektórych przypadkach) ubezpieczenia.

W odzyskaniu prowizji od Alior Banku może pomóc Kredyt HELP sp. z o.o., sp. k. Spółka bierze na siebie odpowiedzialność za kontakt z kredytodawcą. Zwykle klientom proponuje się zwrócenie należnych pieniędzy w dwóch ratach – jednej płatnej „z góry” oraz drugiej stanowiącej 50% kwoty uzyskanej od Alior Banku. Nawet jeśli wierzyciel w takiej sytuacji wstąpi na drogę sądową, konsument niezależnie od ostatecznego wyniku sprawy jest zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Wcześniejsza spłata kredytu powinna zatem finalnie przynieść mu same korzyści w postaci zwrotu choćby części wydatków związanych z pożyczką.

Jeśli masz spłacony kredyt i chcesz odzyskać swoje odsetki - skontaktuj się z nami!